Mergi la conţinutul principal
 

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie și produsele fabricate

conform Legii 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

IDENTIFICARE OPERATOR / TITULAR DE ACTIVITATE:

Operator: SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL  

Adresa/ Locația activității: Municipiul Călărași, Strada Varianta Nord, nr.61, județul Calarasi

Certificat de înregistrare: Seria B, Nr.1593498

Cod unic de înregistrare: 11882475/25.06.1999

Număr de ordine in Registrul Comerţului:J51/353/12.06.2006  

Compania părinte: COMPAGNE DE SAINT-GOBAIN

Categoria de activitate conform: Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale punctul 3 „Industria mineralelor”, subpunctul 3.3„Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticla, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi

Clasificării activităților din economia națională CAEN(rev.2):

cod CAEN :  2311 - fabricarea sticlei plate;

Cod CAEN : 2312 - prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

Cod CAEN:  3821 - tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN : 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN: 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamente sanitare;

Cod CAEN : 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor;

Cod CAEN : 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

Cod CAEN : 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

 

CONTEXT

Managementul deşeurilor reprezintă unul dintre punctele importante pe care toate entitaţile economice ar trebui să pună accent atunci când vine vorba de tranziţia de la un model economic liniar la unul circular, deoarece acesta este un proces complex si de lungă durată. În această perioadă trebui luat in considerare faptul că evolutia capitalului economic si social nu mai poate fi efectiv separată de impactul pe care toate activităţile umane il au asupra cadrului natural.

 Saint-Gobain Glass România se implică activ, în direcția implementării unei economiei circulare, care să contribuie activ la promovarea de noi modele de afaceri durabile.

Mijloacele de producţie din ce in ce mai performante au ca scop diminuarea cantităţilor de deşeuri pe care le produce în vederea reducerii pierderii unor servicii ecosistemice valoroase și degajarea în mediu a poluanților (emisii, imisii, deșeuri).

Economia circulară și economia verde sunt parte integrantă a conceptului dezvoltării

durabile, așa cum a fost el formulat de Comisia Brundland (1987), respectiv ca fiind „satisfacerea nevoilor de astăzi, fără a sacrifica abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Saint-Gobain Glass România implementează bune practici, la nivel european și național, în domeniul aplicării principiilor economiei circulare, prin procese de reproiectare și simbioză industrială. Ca linie generală, procesele de simbioză industrială au la bază identificarea unor nevoi și a unor soluții la probleme comune, pentru acele zone aflate într-o proximitate geografică.

La nivel național este necesară o abordare mai atentă a avantajelor competitive și din perspectiva economiei circulare, respectiv capacitatea sectoarelor de a recircula resursele și de a genera noi resurse pentru alte industrii.

 

CONTRIBUŢIA GRUPULUI SAINT-GOBAIN ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE

            În Strategia Națională privind economia circulară sunt prevăzute direcții de urmat prin elaborarea de politici menite să avanseze circularitatea în România, respectiv:

 • reducerea consumului de materii prime virgine prin activități durabile de extracție, reciclare și recuperare;
 • reducerea consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor;
 • reducerea impactului activităților de producție asupra mediului;
 • reducerea impactului activităților de gestionare și de eliminare a deșeurilor și a apei reziduale asupra mediului;
 • îmbunătățirea coerenței politicilor și guvernanței, comunicarea și colaborarea dintre autoritățile locale, regionale și naționale.

Saint Gobain Glass Romania punctează fiecare dintre aceşti paşi, intregrând in pocesul de producţie diferite tipuri de măsuri care ca determine o funţionalitate in sensul protejării mediului înconjurator.

Resursele pe care planeta noastra le are sunt limitate. An de an, pentru a putea atinge anumite obiective propuse de crestere, umanitatea consuma mai mult decat ceea ce planeta poate oferi în mod durabil. Marii jucatori ai industriilor ar trebui sa stabileasca o strategie pe termen indelungat pentru indeplinirea obiectivelor de crestere si de performanta, fara a aduce un prejudiciu capacitatii generatiilor urmatoare de a le indeplini viitoarelor lor obiective.

Saint-Gobain, lider mondial în domeniul construcțiilor durabile, investește mult timp și resurse pentru crearea de soluții, care sprijină omenirea, respectând în același timp mediul înconjurător.

Angajamentul grupului Saint-Gobain pentru dezvoltare durabilă și soluții pentru creștere a confortului are o componentă importantă privind performanța de mediu. Reducerea amprentei de mediu a Grupului Saint-Gobain se realizează prin eforturile combinate de reducere a emisiilor de carbon (scop 1 și 2), reducerea volumului de apă utilizată, cât și apă uzată evacuată, reducerea cantității de deșeuri nerecuperate și reducerea cantității de materii prime naturale, prin încorporarea materialelor reciclate în produsele Saint-Gobain.

Grupul Saint-Gobain întrevede în economia circulară o nouă frontieră, care se deschide și care impune un mod diferit de a acționa, de a produce și de a vinde. Economia circulară este un vector cheie al inovației, la toate nivelurile companiei și o mare provocare, căreia Saint-Gobain trebuie să îi facă față! Saint-Gobain se angajează să proiecteze produse reciclabile și să dezvolte soluții industriale pentru reprocesarea materialelor scoase din uz.

Ca răspuns ambițios și viabil la cerințele de reducere a impactului asupra mediului, Saint-Gobain a trecut de la o abordare liniară la una circulară, reproiectând ciclurile de producție la scară globală, într-un mod care combină utilizarea optimă a resurselor, cu  reducerea cât mai mare a cantității de deșeuri nereutilizate sau nereciclate.

Saint-Gobain conștientizează faptul că, materiile prime pe care le utilizează sunt bazate pe resurse naturale, dintre care unele sunt finite. Prin urmare, este vitală reducerea exploatării acestor materii prime. În primul rând, din motive evidente de mediu. În al doilea rând, pentru a asigura protecția companiei, în momentul scăderii ofertei și creșterii prețurilor materiilor prime. În acest scop Saint-Gobain implementează următoarele soluții:

 

Reducerea cantităților de deșeuri generate

Deșeurile sunt o problemă economică și de mediu. Pentru a rezolva această problemă, Saint-Gobain implementează îmbunătățirea designului produselor sale – calitate mai bună și durată de viață îndelungată. De asemenea,  Saint-Gobain aplică cele mai înalte standarde de excelență operațională, pentru fabricarea produselor sale. Progresele Industry 4.0 sunt un mare catalizator pentru optimizarea în timp real a randamentului de producție și de utilizare a resurselor naturale și pentru producție, numai în funcție de cerere.

Deseurile sunt sau ar putea fi o resursa pentru multe dintre industrii. Astfel ca , Saint Gobain Glass Romania si-a setat niste etape prin care sa le poata folosi in vederea ajustarii amprentei de carbon pe care o au, incepand cu:

Înlocuirea materiilor prime si materialelor

Înlocuirea materiilor prime si materialelor care este o metoda importanta, prin care se poate reduce impactul pe care il au asupra mediului. Aceasta inseamna, de cele mai multe ori reciclare, adica reutilizarea resurselor pe care le au deja, în defavoarea extragerii unor noi materii prime și materiale necesare producerii diferitelor produse aferente domeniului de activitate.

Reciclarea

Reciclarea si reutilizarea dau nastere unei perspective, pe de-o parte a unor potentiale oportunitati economice, si pe de alta parte reducerii a cantitatilor de deseuri pe care le genereaza. Deasemenea se ia în considerare ca acestea sunt potentiale beneficii, inca din etapa de proiectare a produselor, sfarsitul utilizarii unui produs sau devenirea lui deseu fiind tratata ca parte integranta a ciclului sau de viata.

O abordare de acest fel permite Saint Gobain Glass Romania gasirea unor solutii asupra unor proietii de produse care sunt complet reciclabile, cu toate componentele ce pot fi separate selectate si returnate în procesul initial al producerii lui.

Reciclarea reprezinta, de fapt, o importanta experienta, deoarece de cele mai multe ori materialele recuperate sunt de multe ori contaminate. In astfel de conditii, inainte de orice modalitate de reciclare, aceste deseuri trebuie sortate si tratate prin operatori economici specializati si autorizati in acest sens.

Pentru a fi pe deplin operațional, efortul de reciclare trebuie să fie organizat sub formă de rețea, care cuprinde mai multe locații ale grupului Saint-Gobain și alte unități locale. Există diverse inițiative în curs de implementare, cum ar fi obligația distribuitorilor de materiale de construcții, de a recupera deșeurile din șantierele de construcție sau renovare. Saint-Gobain este un pionier în acest domeniu, creând chiar prima rețea franceză de reciclare a ghips-cartonului, începând cu anul 2008. În prezent, Saint-Gobain a implementat sisteme de reciclare a tencuielii în 18 țări. Astfel Saint-Gobain reciclează deja echivalentul producției anuale a două fabrici de mărime medie!

 

CERINȚE LEGALE

Legea 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor a transpus Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, cu toate modificările ulterioare. Aceasta prevede ierarhizarea deșeurilor, după cum urmează:

a)   prevenirea;

b)   pregătirea pentru reutilizare;

c)   reciclarea;

d)   alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e)   eliminarea.

De asemenea, Legea 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede faptul că, gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a)fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b)fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c)fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Conform Legea 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. operatorii economici generatori de deșeuri iau măsuri pentru:

- reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- reducerea generării de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Legea 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede, de asemenea, ca operatorii economici generatori de deșeuri, a căror activitate este reglementată prin Autorizație Integrată de Mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

 

 

 

OBIECTIVELE SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA, PENTRU TRANZIȚIA CĂTRE ECONOMIA CIRCULARĂ

Economia circulară este un model de creștere rezilientă, adaptat schimbărilor care se produc, în ceea ce privește disponibilitatea resurselor (reducerea resurselor, noi surse de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră etc.) și schimbărilor sociale (urbanizare, demografie etc.). Tranziția cu succes către economia circulară va face posibilă continuarea oferirii de soluții și servicii pe termen lung, care țin cont de așteptările privind protecția mediului înconjurător, munca și societatea și care echilibrează bunăstarea, sustenabilitatea și performanța părților interesate.

Strategia Saint-Gobain Glass România de dezvoltare a economiei circulare are următoarele direcții:

 • dezvoltarea produselor și soluțiilor pentru a reduce consumul materiilor prime naturale și pentru a spori cantitățile de materiale reciclate sau regenerabile, pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a facilita reciclarea sau reutilizarea acestora;
 • dezvoltarea proceselor de fabricație;
 • colaborează cu părțile interesate relevante, pentru a accelera schimbările din societate și pentru a dezvolta noi modele de afaceri și lanțuri valorice, pentru a gestiona resursele și a elimina materiile prime nereciclabile

Saint-Gobain Glass România este angajată în optimizarea utilizării resurselor și eliminarea materiilor prime nereciclabile, pentru a participa la construirea unui model de afaceri, care să respecte resursele naturale și biodiversitatea.

Saint-Gobain Glass România a stabilit, ca strategie pe termen lung, recuperarea/reciclarea în totalitate, a deșeurilor generate, în procesul de producție a sticlei și maximizarea conținutului de materiale reciclate, în produsele de sticlă plană. Saint-Gobain Glass România consideră deșeurile, o resursă strategică și materialele reciclate, ca înlocuitor pentru materiile prime naturale neregenerabile.

Sticla este fabricată din nisip, carbonat de sodiu si calcar. Rezervele lor exploatabile pentru producția de sticlă plană sunt în scadere și limitate. Pentru a face față acestei provocări, integrarea deșeurilor de sticlă este esențială. În plus, fabricarea a 1 tonă de sticlă din cioburi de sticlă, evită emisia a 300-350 kg de CO2 în atmosferă, adică o reducere cu cca 60% a emisiilor directe de gaze cu efect de sera.

 

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Identificarea surselor, tipului, cantităților și proprietăților deșeurilor generate se face pentru fiecare activitate din fluxul tehnologic, de la recepția materiilor prime, până la expediția produsului finit. Aceasta se realizează prin identificarea activităților și evaluarea impactului. După ce au fost identificate, deșeurile se încadrează conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor se face conform procedurilor și instrucțiunilor de lucru interne, care documentează modul în care Saint-Gobain Glass România asigură gestionarea deșeurilor, în condiții de protecție a sănătății populației si a mediului înconjurător.

Depozitarea temporară a deșeurilor se face în locurile special amenajate și prevăzute in Planul zonelor de depozitare. Personalul este instruit cu prevederile instrucțiunilor de lucru si cu zonele de depozitare. Pe amplasamentul Saint-Gobain Glass România nu există depozite definitive de deșeuri. Deșeurile generate sunt stocate temporar, în spații special amenajate.

Manevrarea, stocarea si valorificarea sau eliminarea corectă a deșeurilor are un rol vital in prevenirea poluării amplasamentelor. Saint-Gobain Glass România se asigură, că nu există scăpări de sub control a deșeurilor și că acestea ajung direct la  operatorul autorizat, conform cerințelor legale în vigoare.

Saint-Gobain Glass România aplică ierarhia gestionării deșeurilor, în toate fazele de activitate, desfășurate pe amplasament. Este analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/valorificării deșeurilor, înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea temporară a deșeurilor se realizează în conformitate cu legislația specifică în vigoare, pe platforme betonate/pietruite și acoperite/descoperite, spații special amenajate, în containere transportabile, butoaie metalice, în spații delimitate acoperite sau descoperite.

Transportul deșeurilor spre valorificare/eliminare este realizat de  colectori/valorificatori/firme pentru depozitarea a deșeurilor, fiind respectate următoarele măsuri de protecție a mediului:

 • autorizarea transportului deșeurilor/înscrierea în registrul transportatorilor autorizați pentru transport deșeuri;
 • deșeurile industriale reciclabile se transportă către unitățile autorizate în vederea valorificării;
 • uleiul uzat se transportă în butoaie metalice închise, iar celelalte deșeuri reciclabile se transportă în autovehicule acoperite, asigurate contra împrăștierii;
 • deșeurile menajere se transportă către depozite conforme autorizate.

Saint-Gobain Glass România are implementat managementul deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislației și cerințele standardului de referință implementat într-un sistem integrat (SR EN ISO 14001:2015- sistem de management de mediu) ce se concretizează prin procedura privind gestiunea deșeurilor, instrucțiuni de lucru pentru colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și auditarea proceselor.

Deasemenea, Saint-Gobain Glass România deține  contracte cu firme specializate pentru  preluarea spre valorificare / eliminare a deșeurilor produse pe amplasament. Valorificarea și/sau eliminarea controlată a deșeurilor generate se face numai pe baza contractelor încheiate cu societăți autorizate. Se urmărește încheierea de contracte, pentru valorificarea deșeurilor prin reciclare/reutilizare, incinerare deșeuri in scopul recuperării energiei sau eliminare deșeuri, doar daca nu exista nicio alternativa pentru valorificare din cele menționate.    

Valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, atât a celor interne, cât și a celor externe, colectate pentru valorificare este un proces, în care sunt monitorizate, încă de la recepție cioburile externe de la clienți/colectori/reciclatori, tratarea cioburilor in echipamentul pentru sortare optică cioburi de sticlă, audit la furnizorii de cioburi, evaluarea furnizorilor de cioburi.

            Reutilizarea/valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, în Saint-Gobain Glass România, se face in Linia pentru producția sticlei plane Float, conform instrucțiunilor de lucru.

Auditarea modului de gestionarea a deșeurilor se face prin audituri interne si externe de mediu. Prin procedurile sistemului de management integrat se planifică și se efectuează anual audit intern al deșeurilor. Rezultatele auditului de deșeuri este utilizat în stabilirea programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate și a periculozității acestora și, începând cu anul 2022, este publicat pe pagina de internet și se transmite Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, inclusiv progresul înregistrat, conform Legea 17/2023 care aprobă OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

 

SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA: SOLUȚII PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI

 1. SOLUȚII PENTRU PREVENIREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

În cadrul acestei secțiuni prezentăm o serie de soluții, prin aplicarea cărora Saint Gobain Glass România previne sau/și minimizează cantitățile de deșeuri generate.  

Societatea a implementat și certificat un sistemul de management integrat calitate – mediu, conform cerințelor standardelor de referință SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

A.1. Minimizarea cantităților de deșeuri generate

Principalele măsuri specifice pentru protecția mediului menite să minimizeze  cantitățile de deșeuri generate și să prevină, astfel, riscurile de poluare a solului, subsolului și pânzei freatice, sunt:

 • reducerea la minimum a pierderilor de material în timpul depozitării și manipulării materiilor prime prin inlocuirea razurilor cu perii rotative care deja au fost instalate pe  doua benzi transportatoare urmand sa fie instalate si cutite de aer care au ca scop indepartarea materialului ce ramane pe benzi;
 • reducerea cantităților de deșeuri stocate, prin valorificarea sau evacuarea acestora, conform unui program stabilit;
 • instruirea personalului societății, privind modul de gestionare a deșeurilor;
 • respectarea spațiilor de depozitare, special amenajate și a regulilor de depozitare pentru deșeurile menajere și industriale nerecuperabile;
 • menținerea curățeniei platformelor și depozitelor utilizate ca spații de stocare a deșeurilor;
 • monitorizarea și evidența activității de gestionare a deșeurilor.

A.2. Designul ambalajelor pentru produsele vândute (pachete cu sticlă)

Saint-Gobain Glass România a utilizat ca ambalaj pentru pachetele de sticlă aproximativ 1.9 kg lemn/ tona de sticla vândută.

Ambalajul pachetelor de sticlă, constând din cutii de lemn va fi reproiectat, în anul 2022, astfel încât, volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță și acceptabilitate, atât pentru produsul ambalat, cât și pentru clienți.

 • Astfel ca in anul 2022 Saint Gobain Glass Romania a reusit scada generarea de deseuri de lemn cu 10 % odata cu aceasta scaderea greutatii ambalajelor de lemn, iar pentru anul 2024 ne propunem o reducere cu 10%.
 • Pentru anul 2030 obiectivul este eliminarea completa a ambalajelor de lemn utilizate pentru impachetarea sticlei plane.

De asemenea micsorarea dimensiunii distantierilor de carton de la 80mm la 70mm a dus la o scadere a generarii deseurilor de carton cu 7% fata de anul 2021, urmand sa gasim solutii pentru micsorarea acestora astfel incat pentru anul 2024 sa inregistram o reducere de 7%.

Pentru ambalajele din plastic in anul 2024 este setat obiectivul de a inlocui folia de aluminiu foarte greu reciclabila cu folie de plastic reciclabila, ceea ce ar reduce cu 10% cantitatea de deseuri nereciclabile generate.

 

 

 1. SOLUȚII PENTRU REDUCEREA CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI

În cadrul acestei secțiuni prezentăm o listă de proiecte, care sunt în curs de desfășurare, fie s-au finalizat, prin care Saint-Gobain Glass România demonstrează aplicarea modelelor de simbioză industrială. Saint-Gobain Glass România continuă identificarea și implementarea unor soluții viabile, privind gestionarea deșeurilor generate din activitatea proprie, cât și a deșeurilor preluate, în scopul valorificării.

 

B.1. Reutilizarea reziduurilor de produs/deșeurilor rezultate din activitatea proprie, ca materiale reciclabile sortate, în cadrul proceselor de producție Saint-Gobain Glass Romania

Reutilizarea reziduurilor de produs/deșeurilor rezultate din activitatea proprie a Saint-Gobain Glass Romania este un proces autorizat, prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/20.04.2017, revizuită în 23.11.2020.

Saint-Gobain Glass România reutilizează reziduurile de produs/deșeurile, rezultate din activitatea proprie, printr-un proces de simbioză industrială, pentru care a adaptat procesele și sisteme de transfer pentru reutilizare și utilizarea în „cascadă” pe următoarele fluxuri:

 • reutilizarea pulberilor din formula amestecului de la prepararea șarjelor de alimentare a cuptorului pentru topirea sticlei Float, care corespund cerințelor de calitate prin „Proiect Capex” de re-utilizare a amestecului rebutat (instalatie de sitat fractia sub 1mm , pentru re-utilizare) care este in curs de derulare si care se va concretiza la sfarsitul anului 2023 inceputul anului 2024.
 • reutilizarea deșeurilor de cioburi de sticlă interne, rezultate din producția de sticlă plană nevandabilă;
 • reutilizarea pulberilor rezultate în instalația de depoluare (Electrofiltru), de la tratarea gazelor de ardere din Cuptorul pentru topirea sticlei Float;
 • reutilizarea pulberilor de sticlă, rezultate din filtrarea aerului exhaustat, de la silozuri, concasoare și benzi de transport încapsulate, ale liniilor de producție sticlă plană.

 

Acestea se reutilizează în secția destinată preparării șarjelor de alimentare a cuptorului pentru topirea sticlei Float, și se dozează pe benzile de transport încapsulate, în amestecul de materii prime.

Astfel, Saint-Gobain Glass Romania a reutilizat în anul 2022, ~55.000 tone reziduuri de produs/deșeuri rezultate din activitatea proprie. Aceasta reprezintă o cantitate calculată de ~47.450 tone materii prime naturale neregenerabile evitată datorită reciclării interne a reziduurilor de producție.

 

B.2. Reutilizarea/reciclarea deșeurilor cioburi de sticlă externe, rezultate din activitatea de prelucrare a sticlei de către procesatori de sticlă sau colectori de cioburi (deșeuri), în cadrul proceselor Saint-Gobain Glass România

În Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/ 20.04.2017, revizuită în 23.11.2020, Saint-Gobain Glass România, are prevăzută activitatea de reutilizare/reciclare a deșeurilor cioburi de sticlă externe, recuperate de la procesatori de sticlă sau colectori de cioburi (deșeuri). Obiectivul este de a reduce, în mod semnificativ emisiile de CO2 și de a recicla deșeurile cioburi de sticlă externe, disponibile pe piață, generate de firmele de prelucrare a sticlei, dar și din șantierele de demolare/renovare.

Saint-Gobain Glass România, a reciclat, încă de la începutul activității, deșeurile cioburi de sticlă, provenite din producția internă a sticlei plane. Pentru reutilizarea/reciclarea deșeurilor de cioburi de sticlă externe, Saint-Gobain Glass România dezvoltă, începând cu anul 2010, un proces de simbioză industrială, prin parteneriate, între companii la nivel local și regional.

Saint-Gobain Glass România, are încheiate actual contracte pentru colectarea cioburilor de sticlă. Cioburile de sticlă provin de la firme pentru procesarea sticlei, firme de distribuție a sticlei și colectare a cioburilor de sticlă, firme specializate în colectarea și pregătirea deșeurilor de cioburi de sticlă. De asemenea, pentru preluarea deșeurilor cioburi de sticlă provenite din activități de demolare/renovare, Saint-Gobain Glass Romania a încheiat primul contract, în anul 2020.

Saint-Gobain Glass România reutilizează cioburile de sticlă, în procesul de producție a sticlei plane Float, în vederea reducerii consumului specific de energie, utilizat la topirea sticlei plane Float, reducerea consumului specific de materii prime, utilizate în procesul de producție și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În comparație cu utilizarea materiilor prime convenționale precum nisipul, carbonatul de sodiu sau calcarul, fabricarea sticlei din cioburi de sticlă, reduce emisiile directe de CO2 cu ~60%. Astfel, o tonă de cioburi de sticlă reciclată reduce cu 300-350 kilograme, emisiile de gaze cu efect de seră, aceasta cifră ne arata cât de important este să reciclăm materialele pentru a produce în mod durabil.

Procesul de reutilizare/reciclare a deșeurilor cioburi de sticlă externe constă in recepția cioburilor de sticlă, la intrarea în zona de preparare a amestecului de materii prime și sortarea cioburilor in vederea valorificării lor interne.

La recepția cioburilor de sticlă externe se face o primă verificare vizuală, urmată de depozitare, în funcție de tipul și calitatea acestora: cioburi sticlă plană Float și cioburi sticlă stratificată. Cioburile de sticlă stratificată sunt stocate separat, in vederea procesului ulterior de delaminare. Toate cioburile de sticlă sunt depozitate pe platforme betonate

Saint-Gobain Glass Romania a reutilizat în anul 2022, ~24.000 tone deșeuri cioburi externe, din care aproximativ 14% provin de la firme de procesare a sticlei Saint-Gobain. Aceasta reprezintă o cantitate calculată de ~21.140 tone materii prime naturale neregenerabile evitată, datorită reciclării cioburilor de sticlă externe.

În anul 2021, Saint-Gobain Glass România a pus în funcțiune, o nouă instalație pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă, pentru a elimina impuritățile, care, altfel, fac inadecvate deșeurile cioburi de sticlă externe, pentru producția sticlei plane. Obiectivul noii investiții este de creștere a procentului de reutilizare/reciclare, a deșeurilor cioburi de sticlă externe, în cuptorul pentru topirea sticlei plane Float. Instalația pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă a implicat investiția a cca 1,4 milioane de Euro. Prin această investiție, Saint-Gobain Glass România va creste cantitățile de cioburi de sticlă externă recuperată, astfel ca, obiectivul anului 2024 este cresterea cu aproximativ 10-20% a cantitatii de deseuri de cioburi externe recuperate si reciclate.

Începând cu anul 2024, până în anul 2030, Saint-Gobain Glass România are planificată o creștere anuală, cu aproximativ 20%-40%, a cantităților de cioburi de sticlă externe colectate, tratate și valorificate intern.

 

 

B.3. Valorificarea deșeurilor reciclabile sortate rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania

Predarea în scopul valorificării a deșeurilor reciclabile sortate, rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania, către companii de colectare și tratare a deșeurilor, este un proces autorizat, prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/20.04.2017, revizuită în 23.11.2020.

Saint-Gobain Glass România dezvoltă, încă de la începutul activității, un proces de simbioză industrială, prin parteneriate, între companii la nivel local și regional, cu scopul valorificării deșeurilor reciclabile sortate, rezultate din activitatea Saint-Gobain Glass Romania, ca materiale de intrare în alte procese de producție.

Acest tip de simbioză industrială se bazează pe existența companiilor autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a deșeurilor reciclabile sortate.

În anul 2022, Saint-Gobain Glass România a predat companiilor autorizate pentru colectarea și valorificarea deșeurilor cioburi de sticlă, o cantitate totală de 6.146 tone deșeuri cioburi de sticlă, improprii utilizării în procese Saint-Gobain Glass Romania, ca deșeuri reciclabile sortate. În anul 2023, această cantitate va scădea semnificativ, datorită investiției de 1,4 milioane de Euro, în instalația pentru tratarea și sortarea optică a deșeurilor cioburi de sticlă. Prin tratarea cioburilor de sticlă externe achiziționate, în această instalație, sunt eliminate impuritățile din cioburile de sticlă externe, achiziționate, ceea ce permite o creștere semnificativă, începând cu anul 2023 a procentului de cioburi externe adecvate reciclării, în producția de sticlă plană [cantitatea declarată la punctul B2 va crește semnificativ în anul 2023]

De asemenea, în anul 2022, Saint-Gobain Glass România a predat companiilor autorizate pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje și a altor deșeuri industriale o cantitate totală de 248,24 tone deșeuri.

 • În anul 2022, pentru o cantitate de 2.291,88 tone deșeuri reciclabile sortate Saint-Gobain Glass România nu a găsit companii autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a acestor tipuri de deșeuri reciclabile sortate, fiind nevoită să apeleze la soluția de eliminare a deșeurilor. Deșeurile industriale reciclabile sortate generate din activitatea Saint-Gobain Glass România, reprezintă o oportunitate de transfer către companii autorizate pentru activitatea de colectare și tratare a acestor tipuri de deșeuri. Pentru anul 2023 este planificata reducerea cantitatilor generate din acest tip de deseu si inlocuirea furnizorilor actuali cu furnizori care valorifica sau reutilizeza.

 

Întocmit,

Roxana Tudor

Saint-Gobain Glass România

26/05/2023